Nabór 1/2022/G na projekt grantowy „Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców”

14087

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”

ogłasza

NABÓR 1/2022/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na projekt grantowy p.t.

,,Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców”

w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności

wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 11 do 29 kwietnia 2022 roku
 2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=48d5cd5968b6c1ae&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

 1. Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:
  • Zgodność z zakresem Rozporządzenia[1] : wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • Zgodność z zakresem LSR: Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności;
 2. Zakres realizowanych zadań obejmuje: przedsięwzięcia o charakterze integrującym i aktywizującym oraz edukacyjnym w szczególności:  szkolenie, warsztat, kurs, akcja społeczna, itp.
 3. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 75 000,00 euro (300 000,00 złotych).
 4. Cele LSR odpowiadające zakresowi projektu grantowego:

Cel ogólny 1

Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD

Wskaźnik oddziaływania

Liczba mieszkańców obszaru

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1

Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru

Wskaźnik rezultatu

Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących

Przedsięwzięcie 1.1.2

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności

Wskaźnik produktu

Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizacyjnych

 1. Cel i wskaźniki projektu grantowego

Cel

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD „Razem na wyżyny” poprzez realizację zadań o charakterze integrującym, aktywizującym i edukacyjnym.

Wskaźnik rezultatu

Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących

172 osoby*

Wskaźnik produktu

Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizacyjnych

9 szt.*

wartość planowana do osiągnięcia w naborze 1/2022/G.

LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie, w przypadku zagrożenia niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego. Wskaźniki produktu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 100%, wskaźniki rezultatu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 90% wielkości określonej.

 1. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu (planowany termin 1 grudnia 2022 r.) do 30 września 2023 r.
 2. Termin składania wniosku o rozliczenie grantu: 31 październik 2023 r.
 3. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000,00 zł do 33 333,00 zł
 4. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 500,00 zł do 50 000,00 zł
 5. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 6. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:
  • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
  • Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 110 000,00 zł.
 7. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):
  • Zadanie musi spełniać warunki wskazane w Rozporządzeniu1;
  • Zadanie musi być zgodne z LSR, czyli z:
   – warunkami weryfikacji formalnej, w tym z:
   a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu,
   b) zakresem tematycznym,
   c) formą wsparcia,
   d) terminem realizacji zadania,
   e) dodatkowymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,
   – warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
   – celami i wskaźnikami LSR, czyli z celem głównym, szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;
  • Zadanie musi zostać uznane za racjonalne;
  • Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 28, z czego 30% stanowi  8,4 pkt.
 8. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
  • Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń edukacyjnych itp. może stanowić maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty grantu;
  • Zajęcia dla grup minimum 10-osobowych;
  • Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty grantu
  • Organizacja imprez typu festyn, piknik, dożynki stanowi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych
  • Minimalna liczba uczestników zadania wynosi 20 osób.
  • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2.
 9. Doradztwo i konsultacje wniosków
  • Wnioskodawca powinien skonsultować wniosek przed jego złożeniem z pracownikami biura LGD. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem LGD.
  • Biuro LGD nie udziela konsultacji w ostatnim dniu składania wniosków w ramach naboru.
 10. Wymagane dokumenty:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl:


[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)