Nabór 3/2022 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

45231

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 3/2022
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1.Termin składania wniosków: od 7 do 22 września 2022 roku.

 1. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 22.09.2022 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

 1. Limit środków dostępnych w konkursie: 327 758,26 euro (co stanowi 1 311 033,04 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR).
 2. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 54 626,37 euro (218 505,50 zł) na operację.
 3. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 • Zgodność z zakresem LSR: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.
 1. Cele i wskaźniki operacji :
  Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
  Wskaźnik oddziaływania Liczba mieszkańców obszaru
  Cel szczegółowy 1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD
   

  Wskaźnik rezultatu

  Liczba korzystających z nowo powstałej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 41 szt.1
  Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 1 szt.1
  Przedsięwzięcie 1.3.1. Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i

  turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

  Wskaźnik produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 6 szt. 1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

 1. Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:
 • Zgodnie z zapisami:
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z póżń. zm.
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z:
  – warunkami oceny wstępnej, w tym z:
  a) zakresem tematycznym,
  b) formą wsparcia,
  c) miejscem i terminem składania wniosku.
  – celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,
  – warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;z
 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna
  w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.
 • Kwota pomocy na jedną operację nie może przewyższać kwoty wskazanej w ogłoszeniu o naborze.
 1. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 13. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 6,5 pkt.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Dokument potwierdzający, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą prawną,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej),

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Kryteria wyboru – otwórz

3) Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych – otwórz

6) Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – otwórz

7) Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR – otwórz

8) Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu – otwórz

9) Wniosek o wydanie opinii ws. wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy – otwórz

10) Strategia LSR – otwórz

11) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

12) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z  2020 r. poz. 1086) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji  biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz

13) Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.xlsx) – wersja 5z – otwórz