Nabór 2/2022 Rozwój działalności gospodarczej

5995

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 2/2022
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 7 do 22 września 2022 roku.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 22.09.2022 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać: Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

3. Limit środków dostępnych w konkursie: 60 838,16 euro (co stanowi 243 352,64 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR)

4. Forma wsparcia: refundacja.

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR;
 • do 50 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;

5. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2c ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). Zakres tematyczny odpowiada zapisom LSR Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2014-2020. Zgodność z zakresem LSR: Rozwój działalności gospodarczej.

6. Cele i wskaźniki operacji:

Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych etatów (ogółem) 1,5375 szt.1
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje 1 szt.1
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 1 szt.1
Przedsięwzięcie 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 1 szt.1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

7.Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:

 • Zgodnie z zapisami:
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)
  • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późniejszymi zmianami
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z:

– warunkami oceny wstępnej, w tym z:

a) zakresem tematycznym,
b) formą wsparcia,
c) miejscem i terminem składania wniosku.

– celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia (do 70% dla grupy defaworyzowanej do 50% dla pozostałych) wskazanych dla Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej.

8. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Rozwój działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 32. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9,6 pkt.

9. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/ osób należących do grupy defaworyzowanej LSR
 • Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (pdf) – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (.xls) – otwórz
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) – otwórz

4) Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej LSR – otwórz

5) Kryteria wyboru – otwórz

6) Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnychotwórz

7) Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – otwórz

8) Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR – otwórz

9) Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu – otwórz

10) Protestotwórz (wersja edytowalna),

11) Wniosek o wydanie opinii ws. wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocyotwórz

12) Strategia LSR – otwórz

13) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR otwórz

14) Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z  2020 r. poz. 1086) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji  biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz

13) Formularz wniosku o płatność 

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

14) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)