Nabór 3/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

2266

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 3/2023
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 17 do 31 lipca 2023 roku.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 31.07.2023 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać: Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

3. Limit środków dostępnych w konkursie: 81 000,00 euro (co stanowi 324 000,00 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR)

4. Forma wsparcia: premia 18 750,00 euro (75 000,00 zł).

5. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). Zakres tematyczny odpowiada zapisom LSR Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2014-2020.

 6. Cele i wskaźniki operacji:

Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych etatów (ogółem) 4 szt.1
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje 3 szt.1
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 2 szt.1
Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 4 szt.1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

7. Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:

 • Zgodnie z zapisami:
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z:

– warunkami oceny wstępnej, w tym z:

 1. a) zakresem tematycznym,
 2. b) formą wsparcia,
 3. c) miejscem i terminem składania wniosku.

– celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej.

8. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Podejmowanie działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 28. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 8,4 pkt.

9. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne
  do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia
pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy 

2) Biznesplan 

3) Kryteria wyboru – otwórz

4) Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych – otwórz

5 ) Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – otwórz

6) Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR – otwórz

7) Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu – otwórz

8) Protest – otwórz (wersja edytowalna),

9) Wniosek o wydanie opinii ws. wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy – otwórz

10) Oświadczenie „ulga na start” – otwórz

11) Strategia LSR – otwórz

12) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR – otwórz

13) Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

14) Formularz wniosku o płatność 

15) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)