Nabór 6/2020 Rozwój działalności gospodarczej

409

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 6/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1.Termin składania wniosków: od 20 października do 5 listopada 2020 roku.

 1. Miejsce i tryb składania wniosków:
  Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 5.11.2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 2. Limit środków dostępnych w konkursie: 150 012,75 euro (600 051,00 zł).
 3. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 50 000,00 euro (200 000,00 zł) na operację.
 4. Forma wsparcia: refundacja.
 5. Zakres tematyczny operacji:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 2 lit.c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 ). Zgodność z zakresem LSR: Rozwój działalności gospodarczej
 6. Cele i wskaźniki operacji :
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Cel szczegółowy  1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych etatów 4 szt.1
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 2 szt.1
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 1 szt.1
Przedsięwzięcie 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 3 szt.

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

 1. Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:
 • Zgodnie z zapisami:
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późn. zm.
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z:
  – warunkami oceny wstępnej, w tym z:
  a) zakresem tematycznym,
  b) formą wsparcia,
  c) miejscem i terminem składania wniosku.
  – celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,
  – warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia (do 70% dla grupy defaworyzowanej do 50% dla pozostałych) wskazanych dla Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej.
 • Kwota pomocy na jedną operację nie może przewyższać kwoty wskazanej w ogłoszeniu o naborze.

9.Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Rozwój działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 38. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 11,4 pkt.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej),
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/ osób należących do grupy defaworyzowanej LSR

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) – otwórz

3) Kryteria wyboru – otwórz

4) Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – otwórz

5) Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych – otwórz

6) Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020 – otwórz

7) Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR – otwórz

8) Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu – otwórz

9) Protest – otwórz (wersja edytowalna),

10) Wniosek o wydanie opinii ws.wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy – otwórz

11) Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej LSR – otwórz

12) Strategia LSR – otwórz