Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” za nami.

16904

W dniu 30 października 2017 r o godzinie 16:30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”. Zebranie prowadziła Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura.

Na wstępie dyrektor biura Edyta Bauć omówiła propozycje zmian w lokalnych kryteriach wyboru, Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz Statucie, które w głównej mierze podyktowane są zmianami wprowadzonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniu wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego.
Zmiany w w/w dokumentach były wcześniej poddane konsultacją społecznym.
Następnie omówiono zmiany w składzie osobowym Zarządu w związku z przeprowadzoną kooptacją i zmiany w Radzie w związku ze zmianą przedstawiciela przez osobę prawną.
W związku z powyższym po przedstawieniu zmian uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjęli uchwały zatwierdzające zmiany w :
– Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023,
– Kryteriach wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów oraz Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów,
– Statucie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
Walne Zebranie podjęło również Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kooptacji w Zarządzie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz w sprawie wyboru Rady i członków Zarządu.
Na zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” pani przewodnicząca Walnego Zebrania- Jolanta Brzozowska- Ciura, podziękował wszystkim członkom za obecność i poświęcony czas.