Nadzwyczajne Walne Zebranie

11104

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie  zgodnie z przepisami  § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia  zwołuje na dzień 14 maja 2019 r. (wtorek)  na godzinę 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie ul. Samorządowa 1

NADZWYCZAJNE WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR oraz kryteriach wyboru, dyskusja.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia zmian w LSR,
  • zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.