Podsumowaliśmy 2020 r.

2933

W dniu 16 lutego 2021 r.  p. Adam Dąbrowski z Fundacji Socjometr przeprowadził warsztat ewaluacyjny (zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR. Podczas spotkania omówiono bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR.

W tym roku spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji, w aplikacji Microsoft Teams.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Rady LGD, a także członkowie organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Razem na wyżyny”, beneficjenci i grantobiorcy oraz pracownicy biura.

Na podstawie danych z monitoringu, opracowanych wcześniej przez biuro LGD, omawiano obecną sytuację społeczno-gospodarczą obszaru LGD, dyskutowano na temat tego co udało się osiągnąć, czy realia odpowiadają założeniom LSR, czy zasadny jest kierunek działań. Poruszone zostały także kwestie problemów z jakimi borykają się beneficjenci i grantobiorcy w związku z panującą epidemią COVID-19.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.