Praca nad zebranym materiałem – konsultacje analizy potrzeb i problemów

1485

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Odbyły się już m.in. konsultacje z mieszkańcami wszystkich 6 gmin objętych LSR.

Przedstawiamy propozycje Analizy potrzeb i problemów, zgłaszanych przez mieszkańców gmin objętych działaniem LGD „Razem na wyżyny”.

Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag!

Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu uwag. Formularz można przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną (jako podpisany skan) lub przynieść do biura LGD (Mykanów, ul. Cicha 72)