Spotkanie konsultacyjne w gminie Rędziny

1894

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Gminie Rędziny. Miejscem spotkania była kawiarenka TAZZA mieszcząca się na terenie lotniska w miejscowości Kościelec.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

Uczestników przywitała Prezes Zarządu Pani Jolanta Brzozowska-Ciura, która po krótkim wstępie omówiła cel spotkań konsultacyjnych i istotę budowania strategii.

Spotkania poprowadził Adam Dąbrowski – socjolog, asystent naukowy w Instytucie socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy spotkania określili potencjał swojej gminy poprzez przedstawianie zasobów zarówno materialnych, niematerialnych jak i przyrodniczych. Przeprowadzili analizę SWOT i określili silne i słabe strony gminy Rodziny oraz szanse i zagrożenia które mogą utrudniać rozwój gminy. Następnie stworzyli przykłady projektów w 5 zakresach, na które ukierunkowana powinna zostać nowa strategia tzn. innowacje, cyfryzacja, ekologia, projekty dla seniorów oraz młodych ludzi do 25 r.ż. Uczestnicy określili cel projektu, efekty realizacji, podmioty które powinny składać wniosek oraz spodziewane koszty takiego projektu.

Kolejnymi zadaniami dla uczestników spotkania było określenie grup defaworyzowanych oraz próba wskazania celów strategicznych w nowej strategii.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki. 

Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Zespołu ds. opracowywanie LSR odsyłamy na stronę: https://razemnawyzyny.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-zespolu-ds-opracowania-lsr/