Walne Zebranie Sprawozdawcze

14356

W dniu 29 marca 2019 r. r w Restauracji Nova Stodoła w Kłomnicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Zebranie prowadziła Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 r, które odczytała Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura. Następnie kolejno sprawozdania odczytali: Zastępca Przewodniczącej Rady – Krzysztof Wójcik – sprawozdanie z działalności Rady, Członek Komisji Rewizyjnej – Henryk Owczarek – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Skarbnik – Daniel Wieczorek – sprawozdanie finansowe. Po przedstawieniu sprawozdań podjęto uchwały zatwierdzające oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za 2018 r. Następnie Dyrektor biura Edyta Bauć omówiła propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, które również zostały zatwierdzone uchwałą.
Zmiany w w/w dokumentach były wcześniej poddane konsultacją społecznym.

Ostatnim punktem Walnego Zebrania było wyłonienie zwycięzcy w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą zrealizowanego zadania w ramach projektu grantowego pn. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców LGD „Razem na wyżyny”.
W konkursie udział wzięli następujący Grantobiorcy:

  • Stowarzyszenie „Aktywnie działajmy Razem” , które zrealizowało zadanie pn. Zdrowi! Aktywni! Bezpieczni! – cykl zajęć integrujących i aktywizujących dla mieszkańców obszaru LGD.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice – tytuł zadana:  Kłomnickie Smaki- organizacja zajęć kulinarnych i druk książki z przepisami dań regionalnych.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów, tu chce się żyć” – zrealizowane zadnie : Robostrefa – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Mykanów.
  • GOK w Dąbrowie Zielonej – tytuł zrealizowanego zadania: Organizacja warsztatów muzycznych dla Młodzieżowych Orkiestr Dętych i kapelmistrzów MOD z terenu LGD „Razem na wyżyny” wraz z koncertem plenerowym Młodzieżowych Orkiestr Dętych i Dud Szkockich.
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA” – zadanie pt. „Teatr objazdowy DRATWA” – organizacja warsztatów teatralnych oraz pokaz spektaklu w gminach obszaru LGD.

Prezentacje zgłoszone do udziału w  konkursie zostały zaprezentowane w trakcie Walnego Zebrania. Zwycięzce wyłoniono w drodze głosowania  na wcześniej przygotowanych kartach do głosowania. Największa liczbę głosów uzyskała prezentacja przygotowana przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów, tu chce się żyć”. Zwycięzca otrzymał  nagrodę, w postaci laptopa ufundowanego przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy pozostałym Grantobiorcom za udział w konkursie.

Na tym zebranie zakończono. Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia oraz zaproszonym gościom dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.