Warsztat ewaluacyjny

5928

W dniu 07 lutego 2020 r.  p. Adam Dąbrowski z Fundacji Socjometr przeprowadził warsztat ewaluacyjny, którego celem była ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny” oraz wdrażania LSR w 2019 roku.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób w tym Członkowie Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”, pracownicy biura oraz liczne grono beneficjentów i grantobiorców.

Celem warsztatu było rozpoznanie problemów i potrzeb obszaru  LGD oraz szukanie rozwiązań, w tych zakresach, na które mamy wpływ.

Na podstawie danych z monitoringu, opracowanych wcześniej przez biuro LGD, omawiano obecną sytuację społeczno-gospodarczą obszaru LGD, dyskutowano na temat tego co udało się osiągnąć, czy realia odpowiadają założeniom LSR, czy zasadny jest kierunek działań.

Taka dyskusja to doskonała okazja do omówienia osiągnięć, problemów, szans i zagrożeń jakie pojawiają się we wdrażaniu strategii.

Spotkanie ewaluacyjne zbiegło się w czasie z możliwością pozyskania i rozdysponowania II bonusu finansowego do LSR. W związku z tym duża część spotkania poświęcona była na rozeznanie potrzeb obszaru i dyskusję o kierunkach przeznaczenia tych środków.

Serdeczne podziękowania dla uczestników warsztatów za poświęcony czas i efektywną dyskusję.