Ważne informacje dla beneficjentów i grantobiorców PROW.

11823

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało pismo zawierające wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz przedstawiające prawne rozwiązania systemowe w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pismo zawiera wyjaśnienia zagadnień dotyczących:

  • zachowania terminu realizacji operacji,
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
  • wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
  • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
  • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
  • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
  • zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Cała treść pisma dostępna tutaj: Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2020 r.