Ważne informacje dotyczące naborów

70354

Informujemy, iż z dniem 3 października rozpoczął się nabór wniosków w konkursach: 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej, 2/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety, 3/2016 – Rozwój działalności gospodarczej, 4/2016 – Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby LGD. Wnioski można składać do 20 października 2016 r.

Zwracamy się z prośbą o wypełnianie pierwszej strony wniosku tylko w poniższych polach:

  1. Numer identyfikacyjny LGD – 062873644
  2. Nazwa LGD – Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

Odnośnie informacji, które zostały zawarte w materiałach informacyjnych przekazanych uczestnikom spotkań w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej przeprowadzonych w sierpniu bieżącego roku chcielibyśmy wyjaśnić kilka zagadnień.

  1. Dotyczące kryteriów wyboru:

W kryteriach dotyczących utworzenia miejsca pracy (Kryterium nr 2.0) oraz w kryteriach związanych ze wskaźnikiem produktu i rezultatu (Kryterium 6.0 i 7.0 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Kryterium 5.0 i 6.0 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej) liczba możliwych do przyznania punktów jest uzależniona od wyników przeprowadzonego naboru tj.: liczba złożonych wniosków, kwoty wnioskowane w poszczególnych wnioskach, liczba zadeklarowanych do utworzenia miejsc pracy w poszczególnych wnioskach, liczba realizowanych wskaźników produktu i rezultatu we wnioskach. Odnośnie kryteriów, gdzie punktowane są miejsca pracy, nie zawsze stworzenie 2 etatów gwarantuje otrzymanie punktów w kryteriach.

W kryterium Promocja LGD (Kryterium 10.0 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Kryterium 9.0 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej) wysokość procentowa środków przeznaczonych na promocję LGD (min. 0,5%, powyżej 1%) będzie liczona w odniesieniu do kwoty wnioskowanej, a nie kosztów całkowitych.

  1. Dotyczące zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej

W okresie zachowania trwałości operacji tzn. 3 lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej oraz 2 lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej nie jest możliwe zawieszenie wykonywanej działalności, nawet w przypadku, gdy przedmiotem operacji będzie prowadzenie działalności sezonowej.

  1. Dotyczące wykonania 30% ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży

Beneficjent w umowie przyznania pomocy zobowiązuje się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy/płatności końcowej.

icon_50x50Wyjaśnienia ARiMR dotyczące kwalifikowalności kosztów środków transportu w ramach działania 19.2 z dnia 29.09.2016 r