Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

21018

Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakładanie lub rozwój firm oraz na tworzenie obiektów infrastruktury, iż chcąc wprowadzić zmiany w tejże umowie, skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany. Opinia jest wydawana po 14 dniach od dnia złożeniu Wniosku do LGD. Przebieg postępowania jest opisany Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i własnych, rozdział VII) i jest on następujący:

  1. Złożenie do biura LGD Wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (na formularzu załączonym poniżej; może być on dostarczony pocztą lub osobiście; należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól i podpisaniu wniosku).
  2. Wniosek o wydanie opinii rozpatruje Rada na posiedzeniu, w terminie do 14 dni od dnia wpływu Wniosku do biura LGD.
  3. Odbiór osobisty lub pocztą wydanej przez LGD Opinii i złożenie jej wraz z pismem do Urzędu Marszałkowskiego.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy