Nabór 2/2017/G na projekt grantowy- Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”

26218

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 2/2017/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.

INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE
INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”

w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 13 czerwca do 30 czerwca 2017 roku

2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=528cbe9f5f83ab03&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc ), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

3. Forma wsparcia: refundacja.
Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego:
Przedsięwzięcia o charakterze integrującym i/lub aktywizującym, w szczególności: szkolenia, warsztaty, akcje społeczne.
Zgodność z zakresem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U poz 1570, z późn.zm): Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Zgodność z zakresem LSR: Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności.

5. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
Zadania o charakterze integrującym i/lub aktywizującym, w szczególności: szkolenia, warsztaty, akcje społeczne.

6.Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 300 000,00 złotych.

7. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cel ogólny 1

Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD

Wskaźnik oddziaływania

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców obszaru

Cel szczegółowy 1.1

Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru

Wskaźnik rezultatu

Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących

300 osób2

Przedsięwzięcie 1.1.2

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności

Wskaźnik produktu

Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących

12 sztuk

2 Osoba uczestnicząca w kilku działaniach realizowanych przez jednego Grantobiorcę w ramach jednego zadania, liczona jest jako 1 uczestnik.

8. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r.

9. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł.

10. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 11 000 do 50 000 zł (łącznie z wkładem własnym).

11. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

12. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:
Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.

13. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):
Zadanie (projekt) musi być zgodne z:
– warunkami weryfikacji formalnej;
– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
– celami i wskaźnikami LSR;
Zadanie musi zostać uznane za racjonalne.
Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 29, z czego 30% stanowi 8,7 pkt.

14. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
Koszt organizacji imprez typu festyn, piknik, dożynki stanowi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Wkład własny w wartość zadania wynosi minimum 10% wnioskowanej kwoty grantu.
Zajęcia organizowane są dla grup minimum 10-osobowych- jeżeli dotyczy.
Minimalna i maksymalna kwota grantu i wartość zadania mieści się w granicach określonych w punkcie 9 i 10.
W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2 wnioski.
Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być zgodna.
Termin realizacji zadania mieści się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

15. Wymagane dokumenty:
Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

16. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl:

Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (w zakładce Do pobrania → Kryteria wyboru),

Generator wniosków znajduje się pod adresem :https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=528cbe9f5f83ab03&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc

Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW

Pomocnicza instrukcja wypełniania wniosku w generatorze