Wdrażanie LSR na lata 2015-2024 dobiega końca

390

U progu nowej perspektywy finansowej oraz zbliżając się wielkimi krokami do zakończenia PROW 2014-2020, pragniemy Państwu przedstawić podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania LSR oraz plany na nowy okres programowania.

Wnioskodawcy w okresie programowania 2014-2020 mogli za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” udało się wykonać wiele inwestycji, przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców.

W strategii wyszczególniono cel główny: Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD oraz 3 cele szczegółowe:

1) Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru.
2) Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.
3) Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD.

Od 2016 roku Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” przeprowadziło:

26 naborów wniosków:

  • 7 naborów w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 3 nabory w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety
  • 6 naborów w ramach przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej
  • 5 naborów w ramach przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD
  • 5 naborów na projekty grantowe:

5 operacji własnych

3 projekty współpracy, w tym jeden zagraniczny.

Rada sprawdziła 250 wniosków.

Utworzonych został 86 nowych miejsc prac.

Powstały 34 nowe miejsca infrastruktury rekreacyjnej.

Dofinansowanie pozyskiwali mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne.

Wdrażanie LSR w ramach PROW na lata 2014-2020 można określić jako duży sukces i maksymalne wykorzystanie budżetu LSR, którym dysponowaliśmy.

Przygotowując się do opracowania LSR na nowy okres programowania 2023-2027, przeprowadziliśmy szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych i badań ankietowych, pozwalających na wstępne określenie obszarów tematycznych, które powinny zostać objęte wsparciem.

W nowym okresie LGD będzie wielofunduszowa. Poza wsparciem w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, będziemy korzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027).

Zapraszamy do współpracy z LGD w kolejnej perspektywie na lata 2023-2027 i liczymy na kolejne ciekawe pomysły przyczyniające się do rozwoju naszego obszaru.