Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

16248

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie  zgodnie z przepisami  § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia  zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r. (czwartek)  na godzinę 16:00 w sali przyjęć Castello w Rudnikach ul. Warszawska 1, 42-240 Rudniki

WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017, dyskusja.
 5. Przedstawienie stanu wdrażania LSR.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w LSR oraz w kryteriach wyboru.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego
 • udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
 • zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru
 • zatwierdzenia zmian w LSR
 • ustalenia wysokości składek członkowskich
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.

Podczas spotkania będzie można dokonać wpłaty składek członkowskich u pracownika biura LGD.