Zaproszenie na Walne Zebranie

35550
Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 stycznia 2017 roku na godzinę 16:00 sali OSP w Kruszynie , 42-282 Kruszyna, ul. Strażacka 2
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji roboczych
a) Komisji uchwał i wniosków
b) Komisji skrutacyjnej
5. Dyskusja nad propozycjami zmian w:
a) Statucie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
b) Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
c) kryteriach wyboru
d) Regulaminie organizacyjnym Rady
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
b) zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
c) zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru
d) zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Rady
e) zmiany uchwały nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z dnia 9 maja 2016 r (przyjęcie członka do Zarządu pochodzącego z kooptacji),
  f) ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania
W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.
Mając na uwadze usprawnienie przebiegu Walnego Zebrania zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z propozycjami zmian w dokumentach,
które dostępne są poniżej
Po zakończeniu zebrania zapraszamy Państwa na poczęstunek. W związku z tym prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu pod nr tel. 34 374 00 01, 724 043 108 lub mail; biuro@razemnawyzyny.pl do 24 stycznia 2017 r.

icon_50x50Propozycje zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

icon_50x50Propozycje zmian w kryteriach wyboru

icon_50x50Propozycje zmian w Statucie

icon_50x50Propozycje zmian w Regulaminie organizacyjnym Rady