ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

3200

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) na godzinę 16:00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie ul. Filipowicza 5

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków
  5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 r. oraz dyskusja
  6. Dyskusja w sprawie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR
  7. Dyskusja w sprawie propozycji zmian w Kryteriach wyboru operacji, wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
d) udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2021,
f) zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
g) zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboru operacji,
h) zmiany uchwały nr 12/2019 z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

9. Wolne wnioski.
10.Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15 bez względu na liczbę członków.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 21 kwietnia 2022 r.