Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – Przedsiębiorczość młodzieży

2902

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zwaną dalej LGD, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.). Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.2.3 Przedsiębiorczość młodzieży.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.razemnawyzyny.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz 1570, z późn. zm).
 • Zgodność z zakresem LSR: Przedsiębiorczość młodzieży.
 • Zakres realizowanych zadań obejmuje: szkolenie, warsztat, spotkanie, wyjazd studyjny, konkurs, publikacja itp.
 1. OPERACJA MA REALIZOWAĆ CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W LSR A TAKŻE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI:
 • Przedsięwzięcie 1.2.3 – Przedsiębiorczość młodzieży
 • Cel szczegółowy 1.2. Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 • Cel ogólny 1. Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD.
 • Wskaźnik produktu: – Liczba wydarzeń
 • Wskaźnik rezultatu: – Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
 1. CEL PROJEKTU:

Zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród młodzieży obszaru LGD poprzez organizację konkursu z prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa na platformie internetowej.

Projekt przewiduje:

I. Przeprowadzenie rekrutacji do poszczególnych etapów operacji: warsztatów i konkursu przy udziale stron internetowych urzędów partnerskich gmin Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”.

II. Udzielenie licencji obejmującej:

a) Dostęp dla minimum 10 szkół z obszaru LGD ,,Razem na wyżyny” gmin Mykanów, Miedźno, Kruszyna, Kłomnice, Rędziny, Dąbrowa Zielona do platformy/aplikacji/strony internetowej, na której uruchomiona będzie gra ekonomiczna, będąca symulacją prowadzenia własnej działalności gospodarczej, na okres co najmniej 12 miesięcy. Operacja musi objąć minimum 1 szkołę z każdej w/w gminy.

b) Udostępnienie indywidualnych kluczy licencyjnych dla minimum 300 uczniów ze szkół z w/w gmin na okres nie krótszy niż potrzeby na przeprowadzenie warsztatów
i konkursu.

III. Przeprowadzenie warsztatów dla minimum 300 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z obszaru LGD oraz nauczycieli-instruktorów, w tym:

 • Przeprowadzenie minimum 10-ciu 4-godzinnych warsztatów stacjonarnych, na których uczniowie poznają zasady internetowej gry ekonomicznej, będącej symulacją prowadzenia własnej działalności gospodarczej; Pojedynczy warsztat obejmuje maksymalnie 30 uczniów. Szkolenie musi być przeprowadzone w dni nauki szkolnej;
 • Przeprowadzenie minimum 2 szkoleń stacjonarnych lub online, trwających minimum 3 godziny, dla nauczycieli – instruktorów (przynajmniej jednego z danej szkoły biorącej udział w projekcie) w zakresie obsługi gry ekonomicznej; Pojedyncze szkolenie dla maksymalnie 8 osób. Po ukończeniu szkolenia uczestnik musi otrzymać certyfikat instruktora;
 • Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do zakresu operacji;
 • Organizator zapewnia sale komputerowe z dostępem do Internetu i poczęstunek dla uczestników (woda, ciastka).

IV. Przeprowadzenie konkursu internetowej gry ekonomicznej, której zasady uczniowie poznali na warsztatach, w tym:

 • Objęcie konkursem minimum 150 uczniów podzielonych na zespoły maksymalnie 3-osobowe;
 • Przygotowanie regulaminu, harmonogramu oraz bieżąca administracja konkursu;
 • Opieka trenera internetowych gier ekonomicznych- minimum konsultacje online;
 • Raportowanie przebiegu konkursu, stworzenie listy rankingowej po zakończeniu konkursu, wg której zostaną wytypowane zwycięskie grupy uczniów;
 • Zakup nagród dla każdego ucznia z 10 grup zajmujących najwyższe miejsca w rankingu,
  w tym dla grup za zajęcie 3 pierwszych miejsc nagrody o wyższej wartości (łączna wartość nagród minimum 6 tyś złotych).

V. Zorganizowanie konferencji podsumowującej konkurs, obejmującej:

 • Przygotowanie konferencji dla minimum 50 osób (w tym uczniów biorących udział
  w konkursie, nauczycieli-opiekunów, dyrektorów szkół, osób zaproszonych przez LGD), trwającej minimum 3 godziny;
 • Przeprowadzenie wykładu, na którym trener podsumuje konkurs, omówi jego główne założenia oraz wyniki;
 • Wręczenie nagród;
 • Zapewnienie Sali i sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do przeprowadzenia konferencji;
 • Zapewnienie poczęstunku dla uczestników (kawa, herbata, woda, ciastka).

VI. Dokumentowanie warsztatów i konkursu, konferencji obejmujące co najmniej:

 • Listy obecności;
 • Zgody uczniów i/lub rodziców uczniów na udział w projekcie, w tym na wykorzystanie wizerunku;
 • Dokumentacja fotograficzna z warsztatów oraz konferencji;

Wszystkie materiały szkoleniowe i promocyjne realizowanych działań powinny być opatrzone odpowiednimi logotypami, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 – dostępną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym również logiem Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”.

 1. TERMIN REALIZACJI OPERACJI:

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do 31.12.2021 r.

 1. FORMA WSPARCIA:

Refundacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA OPERACJĘ:
 • Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania – od 25 000 zł do 50 000,00 zł (słownie złotych: od dwudziestu pięciu tysięcy złotych do pięćdziesięciu tysięcy złotych);
 • Minimalna wartość całkowita operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wymienionego w pkt 5;
 • Minimum 2 % wkładu własnego liczonego od kosztów kwalifikowalnych operacji.
 1. POZIOMY WSPARCIA USTALONE W LSR DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WNIOSKODAWCÓW:

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzeniem Rozporządzenia wymienionego w pkt 5. pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców,
 2. 98 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,
 3. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

8. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

W przypadku, jeśli zostanie zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę innego niż LGD, LGD w oparciu o Kartę weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji własnej (zał. nr 33 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) dokonuje oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia.

W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych). Operacja zostanie oceniona w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Operacja musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punków. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 20.

 1. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI:
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej informacji,  zwanej dalej „Zgłoszeniem”.
 • Termin składania Zgłoszenia obejmuje okres: od 22 czerwca 2020 r. do 23 lipca 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • O przyjęciu Zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Zgłoszenie, które wpłynie po wyznaczonym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.
 • Miejsce składania Zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
 • Zgłoszenia nie zawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu uprawnionego do wsparcia, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
 1. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.),zgodne z informacją o załącznikach, stanowiącą część II formularza Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej, będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – przedsiębiorczość młodzieży

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD.

Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

Procedura oceny i wyboru operacji i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i operacji własnych).