Komisja Konkursowa, złożona z członków Zarządu oraz pracowników biura LGD „Razem na wyżyny”, dokonała oceny prac złożonych w ramach konkursu „Na tropie projektów” – najlepsze inicjatywy do nowej strategii”.

Konkurs współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do konkursu zostało zgłoszonych 8 pomysłów na projekty.

Przy ocenie projektu Komisja Konkursowa brała po uwagę m.in. zakres oddziaływania, innowacyjność, potrzeba realizacji, możliwość realizacji przy wsparciu Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, zróżnicowanie działań.

Komisja postanowiła wyłonić laureatów w 2 zakresach: Rozwój kapitału społecznego oraz Adaptacja do przemian cyfrowych i klimatycznych.

W zakresie Rozwój kapitału społecznego Komisja postanowiła nagrodzić projekt Michała KrzysińskiegoAkademia Edukacji Międzypokoleniowej. Projekt ten obejmuje wsparciem uczniów szkół podstawowych i seniorów. Zakłada przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych na których seniorzy przekazywaliby wiedzę młodszemu pokoleniu na temat tradycji, historii, obrzędowości wiejskich. Dodatkowo seniorzy mogliby wziąć udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa w sieci, warsztatach z zakresu prawa, psychologii itp.

W zakresie Adaptacja do przemian cyfrowych i klimatycznych Komisja postanowiła nagrodzić pomysł p. Katarzyny JurkowskiejCentrum edukacji ekologicznej. Projekt obejmuje wielowymiarowe działania na rzecz edukacji ekologicznej: budowanie budek lęgowych, stworzenie ścieżki sensorycznej, łąk kwietnych. Zakłada utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie miejscem zdobywanie wiedzy na tematy przyrodnicze oraz organizowania warsztatów np. zielarskich.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w napisanie projektów.