Nabór 2/2018/G na projekt grantowy-Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny ” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej

26537

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”

ogłasza

NABÓR 2/2018/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na projekt grantowy p.t.

Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny ”
poprzez

rozwój miejsc aktywności ruchowej

w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej

wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 roku

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

3. Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego:

 • Zgodność z zakresem rozporządzenia1: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, wzmocnienie kapitału społecznego, promocja obszaru LGD;
 • Zgodność z zakresem LSR: Miejsca aktywności ruchowej (tj. obiekty i ich elementy związane z aktywnością ruchową)

5. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 złotych.

6. Cele LSR odpowiadające zakresowi projektu grantowego:

Cel ogólny 1

Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD

Wskaźnik oddziaływania

Liczba mieszkańców obszaru

Cel szczegółowy 1.3

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie 1.3.2

Miejsca aktywności ruchowej

Wskaźnik produktu

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

7. Cel i wskaźniki projektu grantowego

Cel

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej

4500 osób*

Wskaźnik produktu

Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

10 sztuk*

* wartość planowana do osiągnięcia w naborze 2/2018/G.

LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie, w przypadku zagrożenia niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego. Wskaźniki produktu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 100%, wskaźniki rezultatu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 90% wielkości określonej.

8. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, planowany termin 5 listopada 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

9. Termin składania wniosku o rozliczenie grantu: 31 lipiec 2019 r.

10. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł

11. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 000 do 50 000 zł

12. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

13. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:

 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.

 • Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.

14. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):

 • Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu1;

 • Zadanie (projekt) musi być zgodne z LSR, czyli z :

– warunkami weryfikacji formalnej, w tym z :

a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu,

b) zakresem tematycznym,

c) formą wsparcia,

d) terminem realizacji zadania,

e) dodatkowymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

– celami i wskaźnikami LSR, czyli z celem głównym, szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;

 • Zadanie musi zostać uznane za racjonalne;

 • Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 25, z czego 30% stanowi 7,5 pkt.

15. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:

 • Wnioskodawca na dzień składania wniosku posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego wymaga.

 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 96 % kosztów grantu, natomiast pozostała kwota musi obejmować działania integracyjne lub aktywizacyjne.

 • Minimalna i maksymalna kwota grantu i wartość zadania mieści się w granicach określonych w punkcie 10 i 11.

 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2 wnioski.

 • Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być zgodna.

16. Doradztwo i konsultacje wniosków

 • Wnioskodawca powinien konsultować z Biurem LGD wniosek przed jego złożeniem. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem LGD.

 • Biuro LGD nie udziela konsultacji w ostatnim dniu składania wniosków w ramach naboru.

 • Konsultacje wniosku nie gwarantują pozytywnej oceny wniosków przez Radę LGD.

17. Wymagane dokumenty:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

18. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl:

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588 ).