Nabór wniosków 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej

14399

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 2/2019
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1.Termin składania wniosków: od 6 września do  20 września 2019 roku.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 20.09.2019 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

3. Limit środków dostępnych w konkursie: 322 617,00 złotych

4. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż 160 000,00 zł na operację.

5. Forma wsparcia: refundacja.

6. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 2 lit.c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 ). Zgodność z zakresem LSR: Rozwój działalności gospodarczej

7. Cele i wskaźniki operacji :

Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Cel szczegółowy  1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy ( ogółem) 2 szt.1
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 1 szt.1
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 1 szt.1
Przedsięwzięcie 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 2 szt.1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

8. Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:

 • Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z :
  – warunkami oceny wstępnej, w tym z :
  a) zakresem tematycznym,
  b) formą wsparcia,
  c) miejscem i terminem składania wniosku.
  – celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,
  – warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia (do 70% dla grupy defaworyzowanej do 50% dla pozostałych) wskazanych dla Przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej
 • Kwota pomocy na jedną operację nie może przewyższać kwoty wskazanej w ogłoszeniu o naborze.

9. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:
Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Rozwój działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 35. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 10,5 pkt.

10. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej ),
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/ osób należących do grupy defaworyzowanej LSR
 • Oświadczenie o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w miejscowości w której będzie realizowana operacja.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

11. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.