Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

627

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 18 stycznia 2024 roku na godzinę 16:00 w Restauracji Cezar w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 43

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji:
  a) Uchwał i Wniosków
  b) Skrutacyjnej
 5. Przedstawienie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 oraz dyskusja.
 6. Przedstawienie propozycji podwyższenia składek członkowskich w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny” oraz dyskusja.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023 r., podsumowanie pracy Rady w kadencji 2019-2023 oraz dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023;
  b) ustalenia wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”;
  c) zatwierdzania sprawozdania z działalności Rady za 2023 r.;
  d) ustalenia liczby osób wybieranych do Rady.
 9. Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15 bez względu na liczbę członków.

Po Walnym Zebraniu Zarząd zaprasza wszystkich na Spotkanie Noworoczne. 🎄

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 15 stycznia 2024 r.